ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ……

URL สำหรับเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่   >> คลิก <<

หากมีข้อสงสัยสอบถามเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๔๔ (ฝ่ายพัฒนาระบบฯ)

Download
เอกสารหนังสือสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารรายการตรวจสอบความเสี่ยง (Check list) ๕ มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่

          ๑. มิติด้านการเงิน

          ๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้

          ๓. มิติด้านงบการเงิน

          ๔. มิติด้านบริหารพัสดุ

          ๕. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๑. มิติด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. มิติด้านงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. มิติด้านบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
(สำหรับผู้ประเมินและผู้ตรวจทาน)
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
(สำหรับ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.))
คู่มือการใช้งานโปรแกรม PDFill PDF Tools (Free) ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มใช้งาน

Line@ สำหรับการปรึกษา โครงการ EIA

คลิก!!! เพื่อเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

สแกน!!! เพื่อเพิ่มเพื่อน